ENVÍO GRATUITO MUNDIALCondicións

As presentes Condicións de Contrato (en diante as Condicións Xerais) regulan o proceso de compra e venda dos produtos ofrecidos por Luis B. Corraliza (en diante eXamYo.com) no catálogo dispoñible na súa páxina web www.eXamYo.com.

As Condicións Xerais vinculan a eXamYo.com e ao comprador (Cliente), outorgándolles unha serie de dereitos e obrigas, desde o momento en que este realiza e acepta un pedido a través da mencionada páxina. Son obrigatorias e informadas por ambas as partes, polo que a súa aceptación ao rexistrarse como cliente é esencial para poder formalizar un pedido. Polo tanto, o Cliente debe ler atentamente estas condicións.

Os encabezados das diferentes cláusulas son só informativos e non afectarán, calificarán ou estenderán a interpretación das Condicións Xerais.

Estas condicións xerais estarán reguladas polo disposto na normativa legal vixente.

1. Partidos intervindo
Titular da empresa: Nome: Luis B. Corraliza, NIF: 04857077-Y, sede social: C / S. Juan Bautista - Talavera de la Reina - Toledo
Correo electrónico: info @ examyo. com

Cliente:
Considerarase como cliente todo cliente da web www.eXamYo.com que realizará unha orde e dará a súa aceptación á mesma no momento da súa realización.

O cliente deberá rexistrarse como tal e proporcionar os seguintes datos para poder realizar o pedido: nome e apelidos ou razón social, CIF / NIF, enderezo da factura, enderezo de entrega, teléfono de contacto e correo electrónico de contacto. Neste momento, debes aceptar estas Condicións Xerais.

Estes datos facilitados polo Cliente serán tratados de acordo cos Termos de Uso do sitio web (sección "Condicións")

2. Obxecto do contrato
A compra e venda dos produtos ofrecidos por eXamYo.com no seu sitio web polo cliente. Trátase de produtos de punteiros láser destinados ao consumo privado.

3. Proceso de licitación
A oferta está limitada aos produtos que aparecen na web www.eXamYo.com e é válida para compras en todo o mundo.

Cada produto ten unha ficha que amosa as características técnicas do produto, a marca, o modelo, as fotografías, o prezo de venda co IVE incluído en Península e Baleares e o período de dispoñibilidade do mesmo fronte ao envío e a entrega a o Cliente.

O custo total do pedido será comunicado ao cliente no momento de realizar o seu pedido e con antelación á aceptación do mesmo.
O prezo dos produtos é o que aparece na web no momento da realización do pedido.

4. Aceptación da oferta
Ocorre no momento en que o Cliente acepta expresamente o pedido realizado. Anteriormente, no mesmo rexistro como cliente, o cliente debe ter aceptado as Condicións Xerais.

5. Pagamento dos pedidos
Hai tres xeitos de pagamento do prezo establecido para cada pedido, entre os que o cliente pode escoller:

A) Pagamento anticipado mediante transferencia bancaria:

O cliente deberá realizar unha transferencia bancaria á conta eXamYo.com para o prezo dos produtos da orde. Na transferencia, ten que indicar o número de orde (o sistema é asignado automaticamente polo sistema ao finalizar a orde); Ademais de indicar como beneficiario do mesmo a eXamYo.com.

A transferencia deberá realizarse nun prazo máximo de dez días desde a finalización do pedido á conta bancaria que aparecerá despois da compra. Se non hai proba de pagamento nese prazo, a orde cancelarase automaticamente.

B) Pagamento mediante tarxeta:

O cliente pode elixir o pago a través da súa tarxeta de crédito ou débito a través do TPV virtual, realizándose a operación no momento de realizar o pedido, seguro ao 100%.

6. Entrega de pedidos
Os prazos de entrega dos pedidos dependen da dispoñibilidade do produto ou produtos que os compoñen, dispoñibilidade que se indica nas pestañas de cada un dos produtos do catálogo da web www.eXamYo.com. 
Os termos de dispoñibilidade, co fin de computar o tempo para a entrega de pedidos, serán os que aparezan publicitados na páxina no momento en que o comprador o realice.

Nas solicitudes formalizadas en modalidade de pago por adiantado, tamén se terá en conta para o cómputo dos prazos de entrega a proba da realización do pagamento por parte do cliente mediante transferencia bancaria ou ingresos en efectivo no número de conta bancaria indicado por eXamYo .com

Non obstante, este período de dispoñibilidade pode modificarse no caso de pedidos simultáneos para o mesmo produto ou produtos que levan ao final do stock de produtos. O novo prazo de entrega indicarase ao Cliente no menor tempo posible. Se o final do stock é definitivo, aconsellaráselle ao Cliente que elixa entre elixir un produto distinto de características similares e un prezo similar ao produto vendido ou cancelar o seu pedido, devolvendo o diñeiro pagado por adiantado no caso de pedidos con modalidade Pago adiantado.

Os atrasos nas entregas superiores a dez días segundo o prazo de dispoñibilidade, o atraso atribuído a eXamYo.com, darán dereito ao cliente a cancelar a súa orde se así o manifesta por escrito por correo electrónico ao enderezo info@examyo.com, se é o caso, á cartos pagados anticipadamente e sen ningunha reclamación por danos, presentes ou futuros, directos ou indirectos.

Os prazos de entrega dependerán do tipo de envío escollido polo cliente, aparecerán durante o proceso de compra. Estes termos son sempre aproximados e en ningún momento están asegurados, polo que nunca serán un motivo válido para o rexeitamento do paquete ou a cancelación da compra, o cliente entende e asume a súa aceptación así como a reclamación dos gastos ocasionados que xerei se non remata a compra por este motivo.

Os pedidos que non se entreguen ao cliente nun prazo de sete días desde o seu envío por causa non imputable a eXamYo.com serán devoltos ao vendedor, considerando que a orde foi cancelada a todos os efectos, devolvendo ao cliente, de ser o caso, o diñeiro pagado anticipadamente, e sen ningunha reclamación de danos, presentes ou futuros, directos ou indirectos.

A entrega farase porta a porta no enderezo de entrega indicado nos datos de envío do pedido. A modificación posterior deste enderezo pode xerar unha serie de gastos que correrá a cargo do Cliente.

Os pedidos serán entregados pola empresa de transporte no enderezo de entrega indicado polo Cliente e a persoa que foi fixada como destinataria do mesmo. Esta información incluirase no albará de entrega da empresa de transportes, no que tamén se indicará o número de paquetes do envío, o peso total, o número de pedido e o reembolso (só nos casos de pedidos realizados no método de pago contra reembolso) .

As entregas de produtos voluminosos ou con sobrepeso, ou as de produtos que presenten dificultades para a entrega, entregaranse no portal no enderezo indicado.

Ademais da nota de entrega, unha factura de compra será entregada ao cliente con cada pedido por correo electrónico.

Se falta a factura, o Cliente pode solicitalo por correo electrónico ao enderezo info@examyo.com, indicando o nome do titular da factura e o número de pedido e será enviado de novo por correo electrónico.

Se, no momento da entrega, é claramente visible, sen necesidade de manipular o envase de envío ou o envase do produto, que un produto ten defectos causados ​​por danos no transporte ou, do mesmo xeito, erro en os bens recibidos, o Cliente deberá rexistralo no albarán de entrega e comunicalo a eXamYo.com (por correo electrónico dirixido ao enderezo info@examyo.com) nun prazo de 24 horas despois de recibir o pedido para poder Instar a devolución do produto afectado e con el a substitución por un novo, non a devolución do prezo pagado polo mesmo.

Os defectos producidos no transporte, Os produtos defectuosos ou erróneos que só sexan apreciables despois de ter envasado o produto deberán ser comunicados nas primeiras 24 horas desde a recepción da solicitude mediante correo electrónico dirixido ao enderezo info@examyo.com, indicando os danos causados ​​no produto e instando ao Devolución do produto afectado e con el a substitución por un novo, non a devolución do prezo pagado polo mesmo.

7. Cancelación de pedidos
Só se aceptarán cancelacións se o seu pedido aínda non foi enviado. 
No caso de que xa estivo preparado pero non o envíe se desexa cancelalo, pode facelo asumindo un custo de 10 € que se descontará do importe xa pagado como procesamento da solicitude. Se aínda non pagou o seu pedido por escoller un método de pago na entrega, deberá pagar os 10 € mediante depósito bancario en calquera das contas que se lle subministrarán, se non o fai asume e recoñece tal débeda con eXamYo.com que adoptará as medidas legais que considere oportunas para recuperar dita cantidade.

A obriga do comprador / cliente é asegurarse de que o produto solicitado é o que desexas e en caso de dúbida respecto diso é a obriga do comprador / cliente poñerse en contacto con eXamYo.com para consultar o produto antes da súa compra.

No caso de que a compra, unha vez enviada, sexa rexeitada polo destinatario / cliente por razóns distintas de eXamYo.com, poderá reclamar os gastos de envío ao destinatario da mesma, obrigando a este a pagar os custos totais de envío realizados máis 20 € por tramitación e cancelación da solicitude.

8 Garantía do produto
O marco legal de garantía (Lei 23/2003, do 10 de xullo, de garantías na venda de bens de consumo) pretende proporcionar ao cliente diferentes opcións para esixir o saneamento cando o ben adquirido non se axusta ao contrato, dándolle a opción. de requirir a reparación ou substitución do ben, a menos que sexa imposible ou desproporcionado. 
Cando a reparación ou substitución non sexa posible ou non teña éxito, o consumidor poderá esixir a redución do prezo ou a rescisión do contrato. Os produtos teñen unha garantía de 2 anos desde a data de recepción do envío. Os fabricantes dos produtos son os únicos responsables da garantía e proporcionan o soporte técnico e posvenda necesario. Se o cliente ten algún tipo de problema cun produto, póñase en contacto co Servizo de Asistencia Técnica (SAT) determinado por cada fabricante.

En virtude disto, eXamYo.com responderá ao Cliente de calquera falta de conformidade existente no momento da entrega dos produtos da orde, entendendo estes como propiedades tanxibles destinadas ao consumo privado.

A garantía de eXamYo.com é de 6 meses como distribuidor, a partir dos 6 meses da data do pedido a garantía ofrécea directamente o fabricante. eXamYo.com en caso de fallo dun destes produtos proporcionará ao comprador o enderezo do fabricante para que o envíe para a súa reparación ou substitución. Os gastos desta devolución serán por conta do comprador en calquera caso.
· Se o defecto aparece durante os primeiros 6 meses desde a entrega do ben, presume que a anomalía xa existía cando o mercou e o consumidor non ten que demostrar nada.
· Non obstante, cando a falta de conformidade se manifeste despois de 6 meses e en casos dubidosos, o fabricante podería esixir un informe pericial independente para tramitar a garantía. En casos obvios de mal funcionamento ou funcionamento irregular durante o período de garantía non hai ningún problema.
En calquera caso, durante o tempo en que o consumidor está privado do produto suspéndese o cómputo da duración da garantía; Por exemplo, se a reparación dun obxecto ten unha duración de 15 días, o período de garantía rematará 15 días máis tarde do previsto inicialmente.

Para poder facer fronte a esta garantía, o Cliente deberá poñerse en contacto con eXamYo.com por correo electrónico ao enderezo info@examyo.com no que indicará: nome do titular da factura, número de pedido, número de factura e causa de non conformidade.

Se é necesario que nos envíe o seu produto para a súa revisión, proporcionarase o enderezo de envío e o número de RMA. Os gastos de envío correrán a cargo do cliente. Xunto ao elemento danado debe incluírse a copia da factura de compra e o acordo de garantía firmado correctamente polo servizo de asistencia técnica. Despois de 14 días desde a reclamación do cliente a eXamYo.com, se o produto non foi procesado e entregado no lugar indicado polo soporte técnico, o noso departamento non aceptará a reclamación e cancelará a devandita solicitude de RMA, rexeitando o envío Se o recibe. Podes solicitar de novo un novo procedemento de garantía cun novo número RMA cando queiras. Se se recibe un compoñente danado por mal empaquetado, non o coidaremos. Notificar o problema ao cliente e resolvelo directamente polo cliente e a axencia de transporte. Calquera material que non cumpra estas características será devolto a vostede, aínda que o material cumpra con outras partes da garantía. Se escolle un método de envío non seguro e o paquete está danado, o cliente será responsable da perda.

-Proceso de garantía.

A) Se o recibo do produto demostra que o dano está cuberto polas condicións de garantía, unha vez reparado ou substituído será devolto ao cliente sen gastos.

· Reparar ou substituír. O primeiro que hai que facer é enviar o produto para reparalo ou substituílo por outro novo. A elección recae no vendedor, que decidirá en función dos gastos xerados por cada opción: se unha delas é desproporcionada coa outra, o vendedor pode escoller o máis conveniente para os seus intereses, sempre que o consumidor non asuma ningún maiores desvantaxes. No caso de non ter dispoñibilidade do mesmo artigo, realizarase un cambio nun artigo de prestación igual ou maior, sempre informándoo e previa aceptación, sempre que a solicitude do cliente non sexa desproporcionada, como se indica na Lei 23 / 2003, do 10 de xullo, sobre garantías na venda de bens de consumo (BOE núm. 165, do 11-07-2003)
· Redución de prezo ou resolución do contrato. Cando non é posible (ou razoable) substituír o produto por outro novo, cando a reparación ou substitución non serve para deixar o produto en condicións de conformidade, cando o período de tempo é esaxerado ... o consumidor pode decidir entre preguntar para unha redución do prezo Ou rescindir o contrato (sempre que a falta de conformidade sexa importante). Ademais, o consumidor ten dereito a ser indemnizado por danos e prexuízos.

eXamYo.com por razóns alleas á empresa, non se compromete á entrega do produto reclamado nun período específico, sendo ese período estipulado polo atacadista ou fabricante, un prazo que será debidamente comunicado ao cliente a través do correo.

O envío de devolución farase por correo ordinario e o comprador será responsable de calquera perda, dano ou perda, no caso de preferir un envío asegurado e máis rápido, pode optar por ser devolto por mensaxería expresa, tendo que pagar 3 €. Este importe aboarase mediante transferencia bancaria ou tarxeta.

B) Se ao recibir o produto se comproba que o equipo funciona perfectamente, devolveráselle ao cliente e este deberá aboar os gastos de transporte xerados así como os custos de manipulación e comprobación, estimados nun importe total de 15 €. O envío de devolución realizarase por correo regular, sendo o comprador o responsable de calquera perda, dano ou perda, en caso de preferir un envío asegurado e máis rápido pode optar por ser devolto por mensaxería rápida, aumentando o importe 3 € máis, 18 € en total. Este importe aboarase mediante transferencia bancaria ou tarxeta.

C) Se, ao recibir o produto, o fallo do equipo incumpre as condicións da garantía, a garantía quedaría anulada. O artigo devolverase ao cliente e deberá abonarse os gastos de transporte xerados así como os gastos de manipulación e comprobación, estimados nun importe total de 15 €. O envío de devolución realizarase por correo regular, sendo o comprador o responsable de calquera perda, dano ou perda, en caso de preferir un envío asegurado e máis rápido pode optar por ser devolto por mensaxería rápida, aumentando o importe 3 € máis, 18 € en total. Este importe aboarase mediante transferencia bancaria ou tarxeta.

Unha vez revisado o envío do aparello, os custos estimados de 5 € correspondentes a calquera cambio de enderezo ou reservas, xa sexa por petición do cliente ou porque se indica incorrectamente na orde, serán por conta do cliente.
Se un paquete se devolve por unha dirección incorrecta, está ausente, non se recolle nin se rexeita, o cliente será notificado cando o recibamos na nosa oficina para que elixa facer con el. En caso de solicitar un novo envío deberá pagar 5 € como custo de envío. Terá un mes a partir do aviso da nosa parte para acordar unha resolución, despois deste tempo non se considerará ningunha resposta para ignorar a compra e a renuncia dos seus artigos e o importe pagado por eles.

- Cancelacións de garantía.

Non se aceptarán casos de garantía cando os produtos fosen usados ​​de forma inadecuada ou non de acordo coas súas características polo cliente.

Os produtos están fóra de garantía polos seguintes motivos:

· Un uso, manipulación ou mantemento incorrectos por parte do cliente dun dispositivo ou compoñente.
· Compoñentes queimados por sobretensións ou sobretensións eléctricas.
· Componentes rotos ou danados suxeitos ao impacto.
· Reparación incorrecta, modificación do cliente dun equipo.
· Deterioro, eliminación ou ocultación por parte do cliente da etiqueta de garantía de eXamYo.com ou do fabricante de todos os produtos (incluídas etiquetas con número de serie e selos de seguridade).
· Fallos producidos por un uso inadecuado ou fóra das condicións ambientais especificadas, defectos na instalación ou desgaste debido ao uso normal do equipo.
· Os danos causados ​​por desastres como incendios, inundacións, ventos, terremotos ou tormentas.
· Danos estéticos ou rabuñados en materiais plásticos como envolventes.
· Os danos causados ​​por impactos con outros obxectos, caídas, derrames de líquidos ou inmersión en líquidos.
· Fallo como resultado de manipulacións por parte de técnicos non autorizados, así como modificacións ou extensións posteriores non incluídas na configuración orixinal.
· Erros relacionados con erros de configuración ou incompatibilidades de compoñentes.
· Pezas consumibles, como a batería. Considérase normal unha redución da duración da batería debido á carga / descarga repetidas.
· Os danos por accidente, abuso, mal uso ou aplicacións inadecuadas.
· Deterioro debido ao uso normal.
· Calquera dano ou dano se o número de serie e a etiqueta de código de barras do produto ou calquera dos seus compoñentes foron modificados, eliminados ou eliminados.

9. Dereito de retirada
Debido á natureza dos nosos produtos e por razóns de seguridade e hixiene, non se permite a devolución de ningún produto en ningún caso, incluídos os retrasos na entrega xa que se estiman e non se aseguran os tempos mostrados, erros cos artigos recibidos ou danados. No caso de que fosen substituídos, pero nunca se reembolsarán. Ao mercar de nós, confirma que leu e aceptou estas condicións.

10. Obrigas do cliente
Lea as presentes condicións xerais antes do rexistro como cliente. Respecte as Condicións Xerais unha vez aceptada a orde.
Paga os prezos acordados ao momento de realizar o pedido.

11. Obrigas de eXamYo.com
Entrega o produto en bo estado no lugar de envío enviado. 
Respecta o prezo das ordes acordadas no momento da realización das mesmas.

12. Dereitos do cliente
Reciba os produtos que compoñen o seu pedido en perfecto estado.

13. Dereitos de eXamYo.com
Recibir o pagamento de pedidos. 
Modifique os prezos establecidos na súa web para os seus produtos.
Modifica os prazos de entrega do produto en función da dispoñibilidade do mesmo.
Cancelar pedidos por falta de pago por parte do Cliente.
Cancelar a web sen previo aviso.

14. Notificacións
Para os efectos de notificacións, solicitudes e escritos de calquera tipo que suscriban este contrato, o enderezo de eXamYo.com entenderase como se indica nas presentes condicións xerais.

15. Validez das cláusulas
Mesmo se unha cláusula deste contrato ou algunha das súas partes non é válida ou inaplicable, o resto das cláusulas ou partes do mesmo seguirán sendo válidas e valiosas.

16. Normativa aplicable
Estas Condicións Xerais réxense pola lexislación española vixente, e concretamente por: Código civil, Lei 26/84, do 19 de xuño, Xeral de Defensa dos Consumidores e Usuarios, Lei 7/98 do 13 de abril, Condicións Xerais da Contratación, Lei 7 / 96, do 15 de xaneiro, sobre a ordenanza do comercio polo miúdo, a Directiva 2000/31 CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 8 de xuño, a Lei 34/2002, do 11 de xullo, sobre servizos da sociedade da información e comercio electrónico, a lei 23/2003, do 10 de xullo , Garantías sobre a venda de bens de consumo e a normativa que os desenvolva.

 

Confidencialidade

As Condicións de uso do sitio web www.eXamYo.com están as seguintes:

1. Xeral
O uso deste sitio web e / ou o rexistro como usuario presupón a aceptación destes Termos de Uso e das Condicións Xerais do Contrato.

2. Propiedade deste sitio web
Este sitio web é propiedade de eXamYo.com Todos os dereitos sobre os seus contidos, imaxes, textos, deseño e software son propiedade de eXamYo.com.
Todos os elementos deste sitio web, incluíndo sen limitación, o seu deseño e contido están protexidos polas leis de Propiedade Intelectual, Propiedade Industrial e tratados internacionais relacionados cos dereitos de autor.

3. Uso do contido
A menos que eXamYo.com estea explicitamente autorizado, non poderá reproducir, transmitir ou explotar doutro xeito o contido deste sitio web.

4. Responsabilidades
Aínda que eXamYo.com fai todo o posible para garantir a exactitude e precisión do contido deste sitio web, pode conter erros ou imprecisións. 
Consecuentemente non garantimos a exactitude, fiabilidade ou precisión do seu contido. 
eXamYo.com declina a responsabilidade por información contida en sitios web de terceiros conectados por ligazóns, co sitio web de eXamYo.com. 
En ningún caso eXamYo.com será responsable dos danos ou prexuízos de calquera tipo derivados do uso deste sitio web ou en conexión coa mesma. 
Debe indemnizar a eXamYo.com contra calquera dano que resulte dun incumprimento por vostede destas condicións ou do uso do contido deste sitio web sen autorización previa.

5. Divisibilidade
Se algunha disposición destas condicións é nula ou resulta nula ou se fai imposible segundo a lei aplicable, tal disposición non tería efecto, pero só na medida desa falta de validez e non afectará a ningunha outra estipulación das condicións actuais.

6. Lexislación e xurisdición aplicable
Estas Condicións Xerais deben ser interpretadas e rexerase pola lexislación española. 
Calquera disputa derivada destas condicións debe resolverse nos xulgados de Toledo, España. Non obstante, isto non impedirá a eXamYo.com exercer o dereito a resolver calquera litixio noutra xurisdición competente.

7. Modificacións
eXamYo.com resérvase o dereito a cambiar o contido deste sitio web en calquera momento e sen previo aviso.

8. Privacidade totalmente garantida
Lei orgánica 15 / 1999, de decembro 13, Protección de datos persoais. 
Os datos persoais recollidos estarán suxeitos a tratamento automatizado e incorporaranse aos ficheiros de datos de Luis Corraliza Sánchez, sendo responsable do seu mantemento e uso. 
O Cliente garante que os datos persoais proporcionados a eXamYo.com son correctos e é responsable de comunicar calquera cambio nos mesmos. O titular dos datos pode exercer os dereitos de acceso, rectificación e, se é o caso, cancelación, enviando un correo electrónico a: info@examyo.com